Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie

Rubriek A - Algemeen

1.  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de AW 1912, dan wel andere
werken in de zin van AW 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn
kunnen worden gesteld.
Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een
Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia,
negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, floppydisk of enige andere optische of
elektromagnetische drager, dan wel een (elektronisch verzonden) databestand.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

2.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden hebben
afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden gehanteerd,
worden door de Fotograaf  te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.  Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf
heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit
aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie
tegen een proportionele prijs.

4.  Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk
gehanteerde vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke
vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de Richtprijzen van de
Fotografenfederatie, [inclusief de BUR] (en wel de meest recente versie die is
gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van
deze Algemene Voorwaarden. De Fotograaf heeft het recht om drie maanden na het
aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de
Wederpartij door te berekenen.

5.  Foto's worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent.
Verzonden Foto's zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij
tot het moment dat de Foto's door de Fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen.

6.  Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf
vastgesteld. Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt
vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding
met tenminste 50% te verhogen.

7.  Indien niet is overeengekomen dat de Foto in het bezit van de Wederpartij blijft, heeft
deze onverwijld na het gebruik voor kostenloze retournering aan de Fotograaf zorg te
dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van
enig recht van de Fotograaf. 

8.  Foto's blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op
overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders is
overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander
origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het Fotografisch
werk en de Foto blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij de Fotograaf. Geen
enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de
Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of
anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit
welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

9.  Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien werkdagen na levering van de Foto schriftelijk aan de Fotograaf te worden
meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor
afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou
leiden.

10. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht,
kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde
opdracht afzonderlijk van waarde is.

11. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van
deze termijn is de Wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd,
verhoogd met 2%. Is de Wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het
nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht
daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte
voor zijn rekening.
Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft
moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en
dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.
De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de
Wederpartij niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van
rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal
de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht
van de Wederpartij op reclamatie.

12. Indien de oplage, de editie of het aantal verkochte exemplaren van een uitgave dan
wel de mediabegroting van de Wederpartij in discussie is en indien deze mede bepalend
is voor de toepasselijke vergoeding, heeft de Fotograaf het recht om voor zijn rekening
door een accountant de boeken van de Wederpartij op dit punt te laten controleren. Bij
geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant volledig voor rekening van
de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke
gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.

13. De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting
of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend
verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.

14. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt
uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar
aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de
opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Uitsluitend indien omtrent de
omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht
tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze
als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf,
hebben bedoeld. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of
andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na
uitdrukkelijke toestemming van de Fotograaf. Bij gebreke aan een specifiek
overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage
worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in
de (BUR-)licentie dan wel, indien de BUR niet van toepassing is, die uit de aard en
strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

15. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd
als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. Bij inbreuk komt de Fotograaf,
zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe
en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te
verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf
gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een
minimum van EURO [300].

16. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te
worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te
worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een extra
vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle
directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan
publicatierechten.

17. Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en
zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen
toekomen.

18. De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van
anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en
andere rechthebbenden. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het
opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

19. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is
ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of
door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de
hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een
verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde
somma.

20. Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst
onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de
andere partij.

21. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van
deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de
Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Rubriek B - Opdrachten

22. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van
de Fotograaf welke aanvaarding mede kan blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de
Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich
wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de
Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de
offerte.

23.  De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is
omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de
opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de
opdracht, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts
worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor
accoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

24.  In geval van annulering van een opdracht door de Wederpartij op welk moment dan
ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen
vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

25.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de
keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van
de opdracht te komen, inclusief modellen en stylisten.

 


Rubriek C - Vrije producties en levering uit archief

26.  Als zichtzending ter beschikking gestelde Foto's, die niet worden gebruikt, dienen
door de Wederpartij binnen tien werkdagen te worden geretourneerd. Foto's die wel
worden gebruikt dienen door de Wederpartij binnen 3 maanden na ontvangst te worden
geretourneerd.  In het geval Foto's langer worden behouden dan de overeengekomen
periode, is per dag tenminste verschuldigd: EURO [1,50] voor elke afdruk of elk
duplicaat, EURO [5] voor elke polaroidfoto, elk diapositief of negatief.
De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem
verzonden Foto's aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel daarna vervaardigd
duplicaat van de Foto's in welke vorm dan ook behouden en ieder zulk duplicaat meteen
(doen) vernietigen.

27.  Herstelkosten kunnen in rekening worden gebracht tot een bedrag van  a. EURO [40]
indien achterop een Foto of op de omraming van een diapositief het nummer, de codering
of andere aanduidingen tijdens de uitlening onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen; 
b. EURO [20] indien een diapositief niet voor publicatie in aanmerking is gekomen maar
wel uit zijn omraming is gehaald.

28.  Indien een Foto niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn (de termijn
bedoeld in artikel 26 daaronder begrepen) aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als
vermist beschouwd.

29. In geval van vermissing of beschadiging van een Foto is een vergoeding
verschuldigd van: minimaal EURO [685] voor een dia, negatief of polaroidfoto;
minimaal EURO [100] voor een afdruk of duplicaat. Onder beschadiging wordt mede
verstaan het aanbrengen van notities of reproductieaanduidingen op Foto's.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder
nummer [147/2003]